حالا برام به زبون خودت بذار عینا همین نوشته رو باشه :)

زندگی زمانی زیباست که می توانیم چیزهایی از هم یاد بگیریم و زمانی شوق پرواز میتونه داشته باشه که بتونیم از چیزهایی که یاد گرفتیم به دیگری یاد بدیم

البته اون دیگری باید تشنه یادگیری باشه دور از تعصب و وهم و خیال باطن باشه فکرش روشن و آزاد اندیش باشه در کل باید آزاد از سیاهی باشه تا بتونه بفهمه

دوست دارم یه چیزی رو بگم که خیلی رو دلم سنگینی میکنه و اونم اینه

به خداوندی خدا دونستن هیچ خطری برای هیچ کسی نداره

نکات پایه گرامری(ضمایر)


ضمایر Zamirler

ضمایر شخصی فاعلی

Şahıs Zamirleri

ben من

sen تو

o او

biz ما

siz شما

onlar آنها، ایشان

ضمایر شخصی مفعولی

Nesnel Zamirleri

beni, bana مرا، به من

seni, sana ترا، به تو

onu, ona او را، به او

bizi, bize ما را، به ما

sizi, size شما را، به شما

onları, onlara آنها را، به آنها

ضمایر ملکی

İyelik Zamirleri

benim مال من

senin مال تو

onun مال او

bizim مال ما

sizin مال شما

onların مال آنها

کاربرد ضمایر با شکل افعال

کاربرد این ضمایر در جملات با اشکال خاص افعال و سایر کلمات از جمله اسمها همراه هستند.

مثالهای زیر کاربرد این ضمایر را به خوبی روشن خواهد نمود.

ضمایر ملکی

Benim kaderim سرنوشت من

Senin kaderin سرنوشت تو

Onun kaderi سرنوشت او

Bizim kaderimiz سرنوشت ما

Sizin kaderiniz سرنوشت شما

Onların kaderi سرنوشت آنها

ضمایر مفعولی

Beni vurma مرا نزن

Seni vurmuram ترا نمی زنم

Onı vurma او را نزن

Bizi vurmayın ما را نزنید

Sizi vurmuruz شما را نمی زنیم

Onları vurmayın آنها را نزنید

ضمایر فاعلی

Ben gidiyorum من می روم

Sen gidiyorsun تو می روی

O gidiyor او می رود

Biz gidiyoruz ما می رویم

Siz gidiyorsunuz شما می روید

Onlar gidiyorlar آنها می روند

شکل دوم ضمایر مفعولی

نکته: برخی جملات به صورت امری می باشند که در آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

فعلا کاربرد ضمیر مورد نظر است.

Kalemi ver bana قلم را به من بده

Kalemi verrem sana قلم را به تو می دهم

Kalemi ver ona قلم را به او بده

Kalemi ver bize قلم را به ما بده

Kalemi verrem size قلم را به شما می دهم

Kalami ver onlara قلم را به آنها بده

نکته:

نوع دیگری از ضمیر ملکی وجود دارد که با افزودن kı- یا ki- ساخته می شود:

Benimki مال من

Seninki مال تو

Onunkı مال او

Bizimki مال ما

Sizinki مال شما

Onlarınkı مال آنها

صفات:

صفات در زبان ترکی قبل از اسم می آیند و بر چند نوع می باشند:

صفت مطلق: صفتی است که به صورت ثابت در فرهنگ لغات قرار دارد و با آمدن قبل از اسم در واقع آن را تعریف می کند. مثال:

güzel (زیبا) , kötü (بد) , az (کم) , çok (زیاد)

صفت برتر: این نوع صفت با افزودن پیشوند daha ، که خود دارای معنی می باشد، به قبل از صفت مطلق ساخته می شود. مثال:

daha güzel (زیباتر) , daha kötü (بدتر) , daha az (کمتر) , daha çok (بیشتر)

صفت برترین: این نوع صفت با افزودن پیشوند en به قبل از صفت مطلق ساخته می شود. مثال:

en güzel (زیباترین) , en kötü (بدترین) , en az (کمترین) , en çok (بیشترین)

نکته اول: نوع خاصی از صفت وجود دارد که از مصدر فعل یا اسم ساخته می شود و در فرهنگ لغات به ندرت یافت می شوند. بلکه بسته به موقعیت این نوع صفت ساخته می شود. این صفت با افزودن li یا lı به مصدر ساخته می شود. البته باید دقت داشت

که هنگام ترکیب ek - آخر مصدر حذف می شود. مثال:

ـ در زیر yetenek به معنی توانایی که خود اسم می باشد در ترکیب با lı به صورت yeteneklı به معنی توانا در آمده است:

yetenek + lı = yeteneklı

ـ در زیر yemek به معنی خوردن که خود فعل می باشد در ترکیب با li به صورت yemeli به معنی خوردنی در آمده است:

yemek + li = yemeli

نکته دوم: نوع خاصی از صفات همچون çok و fazla هر دو به معنی زیاد می توانند بر سر صفات دیگر آمده و نشان دهنده تاکید بیشتر بر آن صفت باشند. مثال:

ـ صفت çok به معنی "زیاد" وقتی همراه با صفت güzel به معنی "زیبا" میاید با هم معنی "خیلی زیبا" را می دهند.

ـ صفت fazla هم به معنی "زیاد" وقتی همراه با صفت güzel به معنی "زیبا" میاید با هم معنی "خیلی زیبا" یا "بیش از حد زیبا" را می دهند.

/ 5 نظر / 19 بازدید
دریا

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا روزت مبارک

گلشنا

سلام روز مادر وروز زن شاهکار خلقت مبارک

گلشنا

سلام روز مادر وروز زن شاهکار خلقت مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فرید راد مرد

خیلی زیبا دوست عزیزم سلام به شما مهربان