زین پس منهم نمره ات را صفر خواهم گذاشت
برای شعرهات یک صفر خواهم گذاشت
تا نگریی پیش چشمم یک صفر خواهم گذاشت
اری اری یک صفر بابت ان صفرهای طولانیت
شاگرد تنبل بوده ام من در پیش تو
اینبار ارزویم گشته استادیت
یک صفر روی برگه با لبخند من
با تمام خونسردیم
می نیشینم پای گریه ات
 سراپا گوش تا پایان قصه ات
پشت برگه بوسی می زنم با شیطنت
اه ای شاگرد من
نمره ای تو صفر هست باور می کنی
بیست را پشت برگه داده ام
گریه ات بی ثمر هست باور بکن.
چون قلم دیشب موقع تصحیح برگه ات
حکم خاموشی زده بر اندیش

/ 0 نظر / 16 بازدید